Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 93 - 28.12.01 - Het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting

Editie nr 93 du 28 februari 2001

Het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting

  Auteur :
  Georges HONORE

  Lid van de Nationale Raad

Volgens artikel 215 van het WIB 92 bedraagt het tarief van de vennootschapsbelasting 39%.
- Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 13.000.000 frank bedraagt, wordt deze belasting evenwel als volgt vastgesteld :
- op de schijf van 0 tot 1.000.000 frank = 28 %
- op de schijf van 1.000.000 frank tot 3.600.000 frank = 36 %
- op de schijf van 3.600.000 frank tot 13.000.000 frank = 41 %.

Aan deze basistarieven dient nog de aanvullende crisisbijdrage (ACB) van 3 % toegevoegd te worden.
Dit brengt de verschillende voornoemde tarieven dus op 40,17%, 28,84 %, 37,08 % en 42,23 %.

Voorbeeld

Het belastbare inkomen van een BVBA bedraagt 5 000 000 BEF.
De verschuldigde belasting bedraagt:

Schijf van: 1.000.000 28,84% 288.400
Schijf van : 2.600.000 37,08% 964.080
Schijf van : 1.400.000 42,23% 591.220
Totaal = 5.000.000   1.843.700

Bij toepassing van het volle tarief zou de volgende belasting verschuldigd zijn: 5.000.000 * 40,17 % = 2.008. 500, d.w.z. 164.800 frank meer dan bij toepassing van het principe van de regel van het verminderd basistarief.

Vennootschappen die uitgesloten worden van het verminderd tarief

Bepaalde vennootschappen zijn uitgesloten van het verminderd tarief.

1. Is de vennootschap bij uw weten uitgesloten van het verminderd tarief vermeld in art. 215, tweede lid, WIB 92? (antwoorden met JA of NEEN) .....
2. Is de vennootschap, in gevolge een art. 210, § 1, 5°, of 211, § 1, derde lid, WIB 92, vermelde verrichting,onderworpen aan het in art. 216, 1° bis, WIB 92, bedoelde tarief? (antwoorden met JA of NEEN) .....

Deze vennootschappen behoren tot de volgende categorieën:

1. Het uitgekeerde dividend bedraagt meer dan 13%

Worden uitgesloten van verminderde basistarieven, de vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger ligt dan 13 % van het bij het begin van de belastbare tijdperk gestorte kapitaal.

Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de interesten die als dividenden geherkwalificeerd moeten worden. Met volgestort kapitaal wordt het effectief gestort kapitaal bedoeld.

Voorbeeld

1.Het gestorte kapitaal van een NV bedraagt 20 000 000 frank en het door de algemene vergadering toegekende dividend bedraagt 3.000.000 frank. Het tarief van het dividend is

  (3.000.000 * 100) / 20.000.000 = 15%.

Dit percentage sluit de vennootschap uit van het verminderd tarief.

2. Het gestort kapitaal van een NV bedraagt 20.000.000 frank en de uitgiftepremie bedraagt 4.000.000 frank.
Het toegekende dividend bedraagt 3.000.000 frank.
Het tarief van het dividend is

  (3.000.000 * 100) / (20.000.000 + 4.000.000) = 12,5%.

De vennootschap wordt niet uitgesloten van het verminderd tarief.

3. Het gestort kapitaal van een NV ziet er als volgt uit:

1985 Volstorting   9.000.000
1990 Verhoging door incorporatie van de beschikbare reserves + 6.000.000
1998 Verhoging en volsorting van het kapitaal + 3.000.000
    kapitaal 18.000.000

Toegekend dividend = 1.800.000
Tarief van het dividend = 1.800.000 / (9.000.000 + 3.000.000) = 15%.

De vennootschap zal worden uigesloten van het verminderd tarief.

2. De één miljoen-regel

Het verminderd tarief is niet van toepassing op de vennootschappen - andere dan de coöperatieve vennootschappen - die aan ten minste één bedrijfsleider geen bezoldiging toekennen, ten laste van hun resultaat van het belastbare tijdperk, van ten minste 1 000 000 frank (regel van het miljoen).
Voor de vennootschappen waarvan het belastbare resultaat minder bedraagt dan 1.000.000 frank, dient de toegekende bezoldiging ten minste gelijk te zijn aan dat belastbare inkomen.

De brutobezoldiging ten laste van het belastbare resultaat dient te worden begrepen als de bezoldiging, eventueel verhoogd met:
- de voordelen van alle aard;
- de huren en huurvoordelen, als bezoldiging geherkwalificeerd.

Voorbeeld

Hoogste bezoldiging Belastbare inkomstentarieven Toepassing van de vermindering
1.000.000 7.000.000 JA
1.000.000 7.000.000 JA
300.000 500.000 NEEN
300.000 200.000 JA
0 200.000 NEEN

3. Vennootschappen waarvan het belastbaar resultaat hoger ligt dan 13.000.000 frank

Het belastbare resultaat is het totaal van de winst van Belgische oorsprong en afkomstig uit landen zonder overeenkomst dat overblijft na de diverse verrichtingen, met uitzondering van de afzonderlijk belastbare meerwaarden.

4. Vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een erkend coördinatiecentrum behoort

De verminderde basistarieven in de vennootschapsbelasting kunnen niet worden toegekend aan vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een erkend coördinatiecentrum behoort.

5. Financiële vennootschappen

De financiële vennootschappen worden van de verminderde tarieven uitgesloten. Met financiële vennootschappen worden bedoeld de vennootschappen, behalve de erkende coöperatieve vennootschappen, die, op de datum van afsluiting van de jaarrekeningen, deelnemingen in handen hebben waarvan de investeringswaarde meer bedraagt dan 50 % :
- van de geherwaardeerde waarde van het op dezelfde datum gestorte kapitaal;
- of van het op die datum gestorte kapitaal (niet-geherwaardeerd), verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden.

Ter vastlegging van de grens van 50 % wordt het hoogste van die beide bedragen in aanmerking genomen.

Deelneming

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de deelbewijzen, geboekt als financiële vaste activa (rek. 28), en anderzijds de deelbewijzen, opgenomen onder de geldbeleggingen (rek. 51).

De investeringswaarde van de deelnemingen is de initiële verwervingsprijs, na aftrek van de belaste meerwaarden en de toegestane waardeverminderingen die geboekt hadden kunnen worden.

BALANS
280 Deelnemingen 6.400.000 Geplaatst kapitaal   15.000.000
510 Aandelen en deelbewijzen 800.000 Niet-opgevraagd kapitaal - 3.000.000
  7.200.000 Volgestort kapitaal   12.000.000
         
    Reserves   1.200.000
    TOTAAL = 13.200.000

Belang van de deelnemingen:
7.200.000 / 13.200.000 = 54,54%

Opmerking

Bij de bepaling van de grens van 50 % wordt geen rekening gehouden met de aandelen of deelbewijzen die ten minste 75 % van het kapitaal van de uitgevende vennootschap vertegenwoordigen.

Bedoeling van deze uitzondering is geen schade te berokkenen aan de geïntegreerde vennootschappen waarvan de deelnemingen niet een zuiver financieel, maar een ander (strategisch) doel hebben.

Voorbeeld

De in 1980 met een kapitaal van 40.000.000 frank opgerichte NV X heeft voor 12.000.000 frank reserves aangelegd.
De portefeuille van deze vennootschap ziet er als volgt uit:

Deelneming in NV 1 60 % van het kapitaal van NV 1 10.000.000
Deelneming in NV 2 15 % van het kapitaal van NV 2 15.000.000
Deelneming in NV 3 90 % van het kapitaal van NV 3 19.000.000
TOTAAL : 44.000.000

A.Bepaling van het grensbedrag van de deelnemingen (het kapitaal moet niet gerevaloriseerd worden)
(40.000.000 + 12.000.000) * 50% = 26.000.000.

B. Bepaling van het belang van de deelnemingen

NV 1. 60 % van het kapitaal van NV 1 10.000.000
NV 2. 15% van het kapitaal van NV 2 15.000.000
TOTAAL van de tussenkomsten: 25.000.000

De deelnemingen van NV 3. worden buiten beschouwing gelaten (meer dan 75%).

C. Belang van de deelnemingen 25.000 000 / 52.000.000 = 48 % 6. Dochtervennootschappen

De vennootschappen waarvan de aandelen of deelbewijzen die het kapitaal vertegenwoordigen, voor ten minste de helft in handen zijn van één of meer andere vennootschappen, worden van het verminderd basistarief uitgesloten. Het betreft de vennootschappen die als dochter- of zustervennootschappen aangemerkt kunnen worden omdat hun maatschappelijk kapitaal voor ten minste 50% in handen is van andere vennootschappen.

Het belangrijkste doel dat hierbij nagestreefd wordt, is te vermijden dat vennootschappen opgesplitst zouden worden om zo aanspraak te kunnen maken op verminderde tarieven.

Er dient geen rekening te worden gehouden met de aandelen of deelbewijzen in handen van aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en van de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid op grond van het Belgische of buitenlandse publiek of privaatrecht.

Voorbeeld

Het kapitaal van een NV wordt gevormd door 20 000 aandelen.
Deze aandelen zijn als volgt verdeeld :
- 8.000 aandelen zijn in handen van de ingezeten vennootschap B
- 7.000 aandelen zijn in handen van een rechtspersoon, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting;
- 5.000 aandelen zijn in handen van een natuurlijke persoon.

Deze vennootschap kan genieten van de verminderde tarieven vermits haar aandelen niet voor meer dan 50% in handen zijn van andere vennootschappen. 8.000 aandelen / 20.000 aandelen = 40 %

Opmerkingen

- Bepaalde openbare instellingen, VZW’s, onderlinge maatschappijen, enz. zonder eigen maatschappelijk kapitaal en onderworpen aan de vennootschapsbelasting worden niet uitgesloten van de verminderde tarieven.

- Deel twee van het kader ’belastingstarief’ heeft betrekking op de aanslagvoet van 19,5%, zoals bedoeld in artikel 216, 1° bis.

De volgende verrichtingen worden bedoeld:

 • de erkenning door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal in onroerende goederen of in niet beursgenoteerde aandelen (art. 210, § 1, 5°);
 • een fusie of een splitsing waaraan werd deelgenomen door een door het CBF erkende beleggingsvennootschap met vast kapitaal in onroerende goederen of in niet beursgenoteerde aandelen.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00