Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 93 - 28.02.01 - IAS - Internationale boekhoudnormen: IAS 2 - inventories - stocks

Editie nr 93 van 28 februari 2001

De IAS-normen: IAS 2 - Inventories - Voorraden

  Auteur:
  Françoise PHILIPPE
  Ondervoorzitter BIBF

1. Ter herinnering

Behoudens bijzondere afwijking, zijn de IAS-normen in België (nog) niet van toepassing. Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten heeft daarom beslist regelmatig een van de IAS-normen in Pacioli te bespreken opdat alle leden op de hoogte zouden zijn van de inhoud, maar ook om te vermijden dat er ongerustheid zou ontstaan.

Boekhouders die volledig willen worden geïnformeerd over deze normen kunnen daarvoor terecht bij:

Engelse versie:

Franse versie:

Er is nog geen Nederlandse versie beschikbaar.

IAS 2 : Inventories - voorraden

Het IAS beveelt het stelsel van de historische kost aan voor de voorraden andere dan :

 • goederen in bewerking (bouwcontract) die onder de norm IAS 11 vallen;
 • financiële instrumenten behandeld in de normen IAS 32 en 39;
 • veestapel, landbouw-, bos- en mineraalproducten : (norm in voorbereiding).
  (Naargelang van het gebruik in bepaalde sectoren, worden deze voorraden gewaardeerd tegen de nettorealisatiewaarde, dit wil zeggen : de in de normale activiteitsuitoefening geschatte verkoopprijs, verminderd met de kosten geraamd voor de afwerking en voor de realisatie van de verkoop.)

De voorraden moeten worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen nettorealisatiewaarde als deze lager is.

De kostprijs van de voorraad omvat :

- aanschaffingskosten : aankoopprijs + bijkomende kosten + verkregen kortingen;
- verwerkingskosten : directe kosten en vaste en variabele algemene kosten gemaakt bij de verwerking van de grondstoffen tot afgewerkte producten;
- overige kosten : alleen wanneer ze zijn gemaakt om de voorraden aan te leggen;
- de niet-overgenomen kosten : kosten die niet zijn gemaakt om de voorraden naar de plaats en in de staat te brengen waarin ze zich bevinden.

De kostprijs van de voorraad van een dienstverlener

- Hierin zijn begrepen : de bezoldigingen, sociale lasten en andere personeelskosten die rechtstreeks zijn gemaakt om diensten te verlenen, alsook de overige algemene kosten die eraan toe te schrijven zijn.
- Zijn niet inbegrepen : de bezoldigingen, sociale lasten en andere kosten met betrekking tot de verkopen en het administratief personeel.

De technieken voor de waardering van de kosten :

- methode van de standaardkostprijs :

  indien de resultaten de kosten benaderen en indien ze regelmatig worden herbekeken, kunnen ze worden gebruikt voor praktische redenen.
  De standaardkosten worden bepaald door de verkoopwaarde te verminderen met het brutomargepercentage. Dit percentage houdt rekening met de voorraden die werden afgeprijsd.

- methode van kleinhandelsprijs :
  wordt vaak gebruikt in de detailhandel. De kostprijs van de voorraad wordt bepaald aan de hand van de verkoopprijs gedeeld door het percentage van de brutomarge.
  Dit percentage houdt rekening met de afgeprijsde voorraden.

De methodes voor de kostprijsbepaling :

- Voor de bestanddelen die gewoonlijk niet vervangbaar zijn of die worden bestemd voor specifieke projecten, moeten de individuele kosten specifiek worden bepaald.

- De kosten van de voorraden van de overige bestanddelen worden bepaald volgens de FIFO-methode (de bestanddelen die in de voorraad blijven zijn dus de laatst ingevoerde) of de methode van de gewogen gemiddelde kost (voor ieder bestanddeel, gemiddelde van de kosten in voorraad aan het begin van het boekjaar en van de kosten van de bestanddelen aangekocht of geproduceerd in de loop van het boekjaar).

Andere toegestane behandelingen :

- LIFO-methode : de bestanddelen die in de voorraad blijven zijn de eerst ingevoerde.
- Waardevermindering van de voorraden om ze terug te brengen op een coherente nettorealisatiewaarde.
Er zal dan een nieuwe waardering gebeuren bij elk volgend boekjaar en de vermindering zal eventueel, indien nodig, worden opgenomen.
(De methodes voor de waardering van de voorraad zijn reeds uiteengezet in Pacioli nr. 83.)

Boeking van de kosten

- Wanneer de voorraad verkocht is, moet de waarde ervan worden geboekt als last tijdens het boekjaar waarin de overeenkomstige producten werden geboekt.

De verliezen en de waardeverminderingen van de voorraad moeten in resultaat worden genomen tijdens het boekjaar waarin ze hebben plaatsgevonden.

De overname van een waardevermindering moet worden geboekt als een vermindering van de tenlasteneming van de voorraad.

Interpretatie SIC 1

De voorraden met gelijkaardige kenmerken wat betreft hun aard en gebruik, moeten worden gewaardeerd volgens dezelfde methode van kostenbepaling. Er mogen evenwel verschillende methodes worden gebruikt voor groepen van voorraden die verschillende kenmerken hebben.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00
Navigatie
 • TERUG