Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 123 - 30.06.02 - De IAS-normen
pa 123N ias normen

Editie n° 123 van 30 juni 2002

De IAS-normen

    Auteur:
    Françoise Philippe
    Ondervoorzitter BIBF

Op 28 mei 2002 werd het voorstel van verordening van het Europees Parlement en van de Raad over de toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen aangenomen.

Doel

Aanvaarding en toepassing van de internationale normen in de gemeenschap met het oog op de harmonisering van de financiële informatie, de garantie van een hogere trans-parantiegraad en de vergelijkbaarheid van de financiële staten.

Definities

IAS International Accounting Standards + interpretaties van het SIC.

Internationale standaarden voor jaarrekeningen IFRS International Financial Reporting Standards + interpretaties van het IFRIC

Internationale standaarden voor financiële rapportering IASB International Accounting Standards Board

Aanvaarding en toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen

1. Beslissing dat de internationale standaarden van toepassing zijn binnen de Gemeenschap.

2. Deze normen worden aangenomen indien :

a. ze niet strijdig zijn met de beginselen als omschreven in artikel 2 van de Vierde Richtlijn en artikel 16 van de Zevende Richtlijn en ze aan het Europees algemeen belang beantwoorden;

b. ze voldoen aan de criteria van begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid.

3. De aanvaarde internationale standaarden voor jaarrekeningen zullen integraal worden gepubliceerd in het Publicatieblad in elk van de officiële talen van de Gemeenschap.

4. De internationale boekhoudnormen: voor wie?

a. Geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen

Voor elk boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2005 of na deze datum, de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen waarvan de effecten op de afsluitingsdatum van de balans zijn toegelaten op een gereglementeerde markt van een Lidstaat.

b. Jaarrekening en vennootschappen die geen openbaar beroep op het spaarwezen doen

De Lidstaten kunnen:

o de vennootschappen die de internationale standaarden voor hun geconsolideerde jaarrekening gebruiken, toestaan of verplichten om ze eveneens voor hun jaarrekening te gebruiken;

o de vennootschappen waarvan de effecten niet op de beurs genoteerd zijn toelaten of verplichten om de internationale standaarden te gebruiken voor hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening;

o de overige vennootschappen toestaan of verplichten om de internationale normen voor hun jaarrekening te gebruiken.

c. Afwijkingen

De Lidstaten kunnen bepalen dat de internationale normen van toepassing zullen zijn voor het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2007 of na deze datum voor de vennootschappen :

o waarvan enkel de obligaties op een gereglementeerde markt van een Lidstaat genoteerd zijn;

o waarvan de effecten genoteerd zijn op een gereglementeerde markt van een derde land en die daarvoor reeds andere normen gebruiken die internationaal aanvaard zijn.


Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00