Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 122 - 15.06.02 - Niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige
122N Belgie gevestigde

Editie nį 12 van 15 juni 2002

Niet in belgiŽ gevestigde belastingplichtige Subtitel

Identificatie bij de belgische btw - veralgemeende overbrenging van betaling ten laste van de medecontractant

1. Situering van het probleem

Op 1 januari 2002 is een Europese richtlijn in werking getreden in alle lidstaten.

Deze richtlijn schrapt de verplichting voor de reeds in een lidstaat geÔdentificeerde belastingplichtigen om gebruik te maken van de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger voor de uitvoering van belastbare handelingen in een andere lidstaat.

Onze BTW-wetgeving was nog niet in die zin gewijzigd.

In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002, van 11 april 2002 en van 16 april 2002 werden de betreffende aanpassingen gepubliceerd.

De belangrijkste punten ervan worden hierna samengevat.

2. Toekenning van een BTW-nummer, voorafgegaan door de letters BE

2.1. Begrippen

In artikel 50, ß 1, van het W.B.T.W. worden de omstandigheden toegelicht waaronder aan een niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige een nummer wordt toegekend voor identificatie bij de Belgische BTW (voorafgegaan door de letters BE) voor de handelingen die hij in ons land verricht.

Een dergelijk BTW-nummer wordt voortaan toegekend aan een niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige wanneer hij aan de drie volgende voorwaarden beantwoordt :

. de verrichting van in BelgiŽ belastbare handelingen;

. het bestaan van een recht op aftrek voor de verrichting van die handelingen;

. de wettelijke verplichting BTW te innen en deze aan de Belgische staat te betalen.

2.2. Eerste voorwaarde : verrichting van in BelgiŽ belastbare handelingen

De eerste voorwaarde om een nummer toegekend te krijgen voor identificatie bij de Belgische BTW is dat de niet in ons land gevestigde belastingplichtige handelingen verricht die aan de Belgische BTW onderworpen zijn.

Deze voorwaarde is vanzelfsprekend vermits het gaat om de organisatie van de inning van de Belgische BTW.

De belastingplichtige die niet over een BE BTW-nummer beschikt en die de Belgische BTW terug wenst te krijgen moet, net zoals in het verleden, daartoe een specifieke aanvraag indienen bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen.

2.3. Tweede voorwaarde : bestaan van een recht op aftrek voor de verrichting van in BelgiŽ belastbare handelingen

Deze tweede voorwaarde elimineert met name de belastingplichtigen zonder recht op aftrek, volledig vrijgesteld op grond van artikel 44 W.B.T.W.

2.4. Derde voorwaarde : wettelijke verplichting BTW te innen en deze aan de Belgische staat te betalen

Deze derde voorwaarde draagt een aanzienlijk gewicht bij in de toekenning van een identificatienummer in BelgiŽ.

Vermits het om cumulatieve voorwaarden gaat, is het enkele feit niet de wettelijke schuldenaar te zijn van de Belgische BTW verschuldigd op de handelingen die de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige in ons land verricht, een hinderpaal voor de toekenning van een BE-identificatienummer in de zin van het voornoemde artikel 50, ß 1.

Het is in hoofdzaak artikel 51 W.B.T.W. dat de schuldenaar bepaalt, d.w.z. de wettelijke inner van de Belgische BTW.

In dit kader werden enkele wijzigingen aangebracht.

De medecontractant wordt aangesteld als schuldenaar.

Bijgevolg, door van de klant de schuldenaar van de BTW te maken, kan de derde voorwaarde niet meer vervuld worden in hoofde van de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige.

Om die reden wordt geen enkel BE-nummer toegekend aan de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige, niettegenstaande het feit dat hij in ons land belastbare handelingen verricht.

3. De medecontractant tot schuldenaar maken

3.1. Behoud van de oude bepalingen

Het W.B.T.W. had reeds een aantal handelingen gestipuleerd waarvoor de BTW verschuldigd was door de medecontractant (de klant), in plaats van door de leverancier. Het ging daarbij hoofdzakelijk om de volgende dienstverleningen :

. overbrenging van betaling ten laste van de medecontractant voor de dienstverleningen van onroerende aard, verricht voor een belastingplichtige die periodieke BTW-aangiften indient (K.B. nr. 1, art. 20);

. lokalisatie en overbrenging van betaling van de BTW ten laste van de belastingplichtige klant, handelend in het kader van zijn economische activiteit, en gevestigd in een andere lidstaat dan die van de dienstverlener, voor welbepaalde diensten (octrooi, fabrieksmerk, reclame, boekhouding, bepaald intellectueel werk, enz. - art. 21, ß 3, 7į, W.B.T.W.);

. lokalisatie en overbrenging van betaling van de BTW ten laste van de belastingplichtige klant wanneer deze een identificatienummer voorlegt van een andere lidstaat dan de aanvankelijke lokalisatie van de handeling (intracommunautair goederenvervoer - art. 21, ß 3, 3bis, b; materieel werk op roerende goederen - art. 21, ß 3, 2į, b, onder voorwaarde van terugzending; enz.).

Voor deze bepalingen blijft de BTW-schuldenaar net zoals voorheen de in BelgiŽ geÔdentificeerde klant.

3.2. Nieuwe bepalingen : accentuering van de overbrenging van betaling ten laste van de klant

Artikel 51 voorziet in : . enerzijds nieuwe, door de overbrenging van betaling, bedoelde handelingen; . anderzijds nieuwe schuldenaars van de Belgische BTW (in de plaats van de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige).3.2.1. Nieuwe door de overbrenging bedoelde handelingen Die nieuwe handelingen slaan op de leveringen van goederen en de verrichtingen van diensten:

- door een niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige;

- waarop Belgische BTW verschuldigd is;

- effectief belast in ons land (niet vrijgesteld op grond van de artikelen 39 tot 44bis van het W.B.T.W.).

3.2.2. Nieuwe schuldenaars

Voor de onder 3.2.1. bedoelde handelingen wordt de BTW-schuldenaar hoofdzakelijk :

. de medecontractant (cliŽnt), gevestigd in BelgiŽ,

. wanneer hij periodieke Belgische BTW-aangiften indient; Dient de cliŽnt geen periodieke BTW-aangiften in, dan blijft de wettelijke schuldenaar de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige.

Daartoe moet hij houder zijn van een BE-identificatienummer (met of zonder verplichte erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger naargelang die belastingplichtige al dan niet communautair is).

Er werd evenwel voorzien in inningsmaatregelen in het geval de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige zijn rol van BTW-inner niet zou kunnen vervullen (zie 4. infra).

4. Voldoening van de BTW

4.1. Begrippen

Artikel 5, ß 1, van K.B. nr. 31 voorziet in praktische modaliteiten m.b.t. de betaling van de verschuldigde BTW.

Deze modaliteiten beogen in de eerste plaats de klant, de wettelijke schuldenaar van de BTW.

Zij beogen eveneens de inning van deze belasting en dit met name wanneer de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige zijn wettelijke rol van BTW-inner niet vervult.

4.2. Wettelijke schuldenaar

4.2.1. Klant die periodieke aangiften indient

Zoals hierboven gepreciseerd is hij de wettelijke schuldenaar van de Belgische BTW, in plaats van de niet in ons land gevestigde belastingplichtige.

4.2.2. Niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige

Dient de cliŽnt geen periodieke BTW-aangiften in, dan blijft de wettelijke schuldenaar in principe de niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige die in ons land belastbare handelingen verricht (zie ook 4.2.3. infra).

4.2.3. Artikel 5 van K.B. nr. 31

Wanneer een niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtige

- niet vertegenwoordigd is door een aansprakelijke vertegenwoordiger (mogelijkheid of verplichting) voor handelingen waarvoor hij de wettelijke BTW-schuldenaar is;

- of niet voor BTW-doeleinden geÔdentificeerd is (door inbreuk, of omdat de cliŽnt periodieke aangiften indient);

voldoet zijn medecontractant de belasting die verschuldigd is op de leveringen van goederen en/of de verrichtingen van diensten die voor hem als volgt zijn gedaan :

. indien hij normale aangiften indient, door overbrenging van betaling in die formulieren;

. indien hij bijzondere kwartaalaangiften indient, door betaling van de bedragen waarvan die aangiften de opeisbaarheid vaststellen; . indien hij geen enkele (normale of bijzondere) aangifte indient, door storting op de daartoe aangeduide postrekening (b.v. particulieren).

De personen op wie de bijzondere aangiften betrekking hebben, vormen de bende van vier, nl. :

- de niet-belastingplichtige rechtspersonen (hoofdzakelijk overheden);

- de volledig op grond van artikel 44 vrijgestelde belastingplichtigen (ziekenhuizen, advocaten, enz.);

- de aan de bijzondere landbouwregeling onderworpen landbouwers;

- de onderworpenen aan de franchiseregeling.

Die bijzondere aangiften dienen voor de betaling van de Belgische BTW op hun intracommunautaire verwervingen (bereikte drempel of optie), en op bepaalde dienstafnames (zie 3. supra).

Deze personen dienen zich trouwens vooraf kenbaar te maken bij het controlebureau met het oog op de indiening van de eerste bijzondere aangifte waarvoor zij de BTW moeten voldoen.

Er wordt hen een BE-identificatienummer toegekend, net als voor de belastingplichtigen met recht op aftrek.

Dezelfde voorafgaande procedure moet ook worden gevolgd door de andere personen die zouden moeten instaan voor de betaling in de genoemde omstandigheden (b.v. de particulieren). Er zou dan een postrekeningnummer worden meegedeeld voor de betaling van de Belgische BTW.

B.T.W. NIET IN BELGIE GEVESTIGDE BELASTINGPLICHTIGE -FISCALE VERTEGENWOORDIGING WETGEVING OP 1 JANUARI 2002 - SCHEMATISCHE VOORSTELLING

BUITENLANDSE BELASTINGPLICHTIGE (B.B.)
VASTE INRICHTING IN BELGIE (V.I.)
JA NEEN
BUITEN
Europese Unie
In de Europe Unie
Client met
PERIODIEKE AANGIFTE
Client met
BIJZONDERE AANGIFTE
Andere client
B.B. met BE-BTW NR
(in plaatselijk bureau v/d vaste inrichting)
B.B. (F.V.) met BE-BTW NR
(in Centraal Bureau B.B.)
( C.B.B.B.)
B.B. ZONDER BE-BTW NR B.B.met BE-BTW NR (C.B.B.B.) B.B. met BE-BTW NR(C.B.B.B.)
B.B. ZONDER
Fiscale vertegenwoordiger
B.B. MET Fiscale vertegenw. (F.V.) & waarborg (eventueel) B.B.ZONDER Fiscale vertegenw.(B.B.geen BTW verschuldigd in BE) OPTIE
Fiscale vertegenw.(F.V) (NOOIT WAARBORG)
OPTIE
Fiscale vertegenw.(F.V) (NOOIT WAARBORG)
B.B. met PERIODIEKE AANGIFTE (door B.B. in plaatselijk bureau) B.B. met PERIODIEKE AANGIFTE ( door F.V. in C.B.B.B) B.B. ZONDER PERIODIEKE AANGIFTE B.B. met PERIODIEKE AANGIFTE (door BB./F.V. bij C.B.B.B.) B.B. met PERIODIEKE AANGIFTE (door B.B./F.V. bijC.B.B.B.)
B.B. Betaalt BE -BTW (periodieke aangifte)

F.V. Betaalt BE-BTW (periodieke aangifte)

CLIENT Betaalt BE-BTW (periodieke aangifte) B.B./F.V.Betaalt BE-BTW (periodieke aangifte) B.B./F.V.Betaalt BE-BTW(periodieke aangifte)
B.B.TREKT BE-BTW AF (periodieke aangifte)

F.V.TREKT BE-BTW AF (periodieke aangifte)

B.B.AFTREK VIA
SPECIALE AANVRAAG BIJ C.B.B.B
B.B/F.V.TREKT BE- BTW AF (periodieke aangifte) B.B./F.V.TREKT BE-BTWAF(periodieke aangifte)
HOOFDELIJKHEID CLIENT BIJ GEBREKEN IN DE FACTURATIE

HOOFDELIJKHEID CLIENT BIJ GEBREKEN IN DE FACTURATIE

GEEN HOOFDELIJKHEIDVOOR B.B.(cliŽnt moet b.t.w.) INDIEN B.B. GEEN BE- BTW BETAALT CLIENT IS DEZE VERSCHULDIGD (vooraf info + bijzondere aangifte) INDIEN B.B. GEEN
BE- BTW BETAALT CLIENT IS DEZE VERSCHULDIGD (vooraf info + betaling postcheque)
BOEKHOUDINGB.
B. I.P.V. V.I.

BOEKHOUDINGB.
B.DOOR F.V.

GEEN
BE BOEKHOUDING
BOEKHOUDING B.B.
VOORZIENE PLAATS
BOEKHOUDING B.B.
VOORZIENE PLAATS

 

.. BOEKHOUDING B.B. VOORZIENE PLAATS
Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00
Navigatie
  • TERUG