Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 120 - 15.05.02 - Hoe worden ondernemingen in moeilijkheden ontdekt ?
120f onderneming

Editie n° 120 van 15 mei 2002

Hoe worden ondernemingen in moeilijkheden ontdekt?

De wetgever heeft duidelijk laten blijken dat hij een systeem wil opzetten waardoor ondernemingen in moeilijkheden kunnen opgespoord worden en bijstand verleend.

Om dit te verwezenlijken moeten bewuste ondernemingen in een vroeg stadium geïdentificeerd worden opdat ze uit hun kritische toestand zouden geholpen worden.

De wet op het gerechtelijk akkoord is op 1 januari 1998 in voege getreden.

Ze bevat diverse bepalingen omtrent maatregelen die toelaten de onderneming in moeilijkheden te ontdekken. Een van deze maatregelen is het systematisch verzamelen van gegevens door de rechtbanken van koophandel. De wet maakt aldus een vroegere praktijk tot instelling.

De rechtbanken van koophandel hadden reeds, weliswaar op ongelijke manier, zo een systeem op informele basis ingericht.

Deze diensten waren gekend onder de naam "depistage" die uit diverse "knipperlichten" de ondernemingen volgden.

Ziehier hoe de nieuwe wet het inzamelen van de gegevens regelt.

1. De Kamers voor Handelsonderzoek

Nuttige inlichtingen en gegevens betreffende de kooplieden die betaalmoeilijkheden ondervinden welke de continuïteit van hun onderneming kunnen bedreigen, worden bijgehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de koopman.

De Kamers voor Handelsonderzoek zijn samengesteld uit rechters in handelszaken (handelaars) en door beroepsrechters (magistraten).

De taak van de Kamers bestaat in het onderzoek of de betrokken onderneming in een gevaarlijke situatie is geraakt en hoe haar rendabiliteit kan beoordeeld worden.

De Kamers rapporteren aan de Procureur des Konings die, krachtens de nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord, zelf de procedure kan opstarten om het akkoord voor een onderneming te bekomen.

De procureur des Konings en de betrokken koopman kunnen op elk ogenblik ter plaatse kennisnemen van de verzamelde gegevens. Deze laatste is gerechtigd alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben, te doen verbeteren.

Als een Kamer oordeelt dat een onderneming in een toestand is verzeild geraakt waarin een gerechtelijk akkoord kan bekomen worden, dan wordt de onderneming opgeroepen.

Na gehoord te zijn geweest zal de Kamer voor Handelsonderzoek maatregelen tot herstel voorstellen of indien dit onmogelijk blijkt een gerechtelijk akkoord overwegen of zelfs een vereffening.

2. Welke gegevens worden verzameld?

De wet op het gerechtelijk akkoord, somt een reeks inlichtingen op, die door verschillende instanties aan de Kamer van Handelsonderzoek moeten medegedeeld worden.

2.1. Lijst van de protesten.

Uiterlijk de tiende van elke maand zenden de ontvangers der registratie een lijst van de in de loop van de vorige maand geregistreerde protesten betreffende de geaccepteerde wisselbrieven en de orderbriefjes aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de protesten hebben plaatsgehad.

Die lijst vermeldt: de datum van het protest. de naam. de voornamen. het beroep en de woonplaats van degene in wiens voordeel het stuk is uitgegeven of van de trekker. de naam. de voornamen. het beroep en de woonplaats van de ondertekenaar van het orderbriefje of van de acceptant van de wisselbrief. de vervaldag. het bedrag van het stuk. de verstrekte waarde. het antwoord op het protest.

Een dergelijke lijst wordt ook toegezonden aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de woonplaats van de ondertekenaar van een orderbriefje of van de acceptant van een wisselbrief. indien deze woonplaats in België gelegen is in een. ander rechtsgebied dan dat waar de betaling moet geschieden.

Die lijsten. blijven berusten op de griffie van elk van deze rechtbanken. waar een ieder daarvan inzage kan nemen.

2.2. Vonnissen.

Veroordelende verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen kooplieden die de gevorderde hoofdsom niet hebben betwist. moeten worden gezonden aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen zij hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel hebben.

2.3. Achterstallige bijdragen van sociale zekerheid

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een lijst van de kooplieden die reeds twee kwartalen de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen zij hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel hebben.

De lijst vermeldt naast de naam van de koopman ook het verschuldigde bedrag.

2.4. Achtersta11ige be1astingen.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal, zendt de administratie van Financiën een lijst van de kooplieden die reeds twee kwartalen de verschu1digde BTW of bedrijfsvoorheffing niet meer betaald hebben naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen zij hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel hebben.

De lijst vermeldt, naast de naam van de koopman, ook het verschuldigde bedrag.

2.5. Erkenning aannemers.

Uiterlijk een maand na zijn beslissing tot klasseverlaging, schorsing of intrekking van een of meer erkenningen van een aannemer, of tot uitsluiting van een aannemer van overheidsopdrachten, zendt de minister tot wiens bevoegdheid de erkenning der aannemers behoort, een afschrift van die beslissing naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de koopman zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft.

3. Andere inlichtingen onderzocht door de Kamer van Hande1sonderzoek

De Kamer van Handelsonderzoek zal op eigen initiatief inlichtingen verzamelen die haar moeten toelaten haar taak uit te voeren. Deze gegevens komen uit verschillende bronnen.

Hierna enkele van deze inlichtingen.

3.1. Jaarrekening.

- de neergelegde jaarrekeningen zullen gebruikt worden om een financiële analyse te doen; hieruit kunnen de zwakke punten van de onderneming verschijnen: negatief bedrijfskapitaal, negatieve thesaurie, solvabiliteit, rentabiliteit,...

- niet neerleggen van de jaarrekening of laattijdige neerlegging.

3.2. Het verloop in de vennootschap.

- verlenging van het boekjaar

- afwezigheid van algemene vergadering

- ontslag van de bestuurders of de commissarissen

- algemene vergadering over de alarmprocedure.

3.3. De verslagen.

- jaarverslag met eventuele verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (voor KMO in toelichting bij de jaarrekening) ;

- verslag van de commissaris-revisor met aandacht voor gemaakt voorbehoud, afkeuring of onthouding.

3.4. Mededeling door de commissarisrevisor aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel.

Krachtens artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen, moet de commissaris-revisor zijn vaststellingen meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel indien hij niet werd ingelicht over de beraadslaging door de raad van bestuur over de genomen of voorziene maatregelen om de continuïteit gedurende een redelijke termijn te vrijwaren.

Dezelfde mededeling kan gedaan worden indien de commissaris-revisor oordeelt dat de maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren gedurende een redelijke termijn.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00