Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 117 - 31.03.02 - Uitgedrukt maar niet gerealiseerde meerwaarden

Editie nį 117 van 31 maart 2002

Uitgedrukte maar niet gerealiseerde meerwaarden

  Auteur:
  Georges HONORE
  Lid van de Nationale Raad

In een derde deel in de reeks over de vrijgestelde gereserveerde winsten (vak I.B. van de aangifte in de vennootschapsbelasting) behandelen we de uitgedrukte maar niet gerealiseerde meerwaarden.

Art. 57 K.B. / W. Venn.

Ingevolge artikel 57 K.B. / W. Venn. mogen de vennootschappen de materiŽle vaste activa, de deelnemingen en aandelen die voorkomen onder de financiŽle vaste activa of bepaalde soorten hiervoorgenoemde vaste activa herwaarderen.
Deze herwaardering is toegestaan wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde.
Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap (of van een onderdeel), mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de vennootschap of van het betrokken bedrijfsonderdeel.

Afschrijvingen van de herwaarderingsmeerwaarde

Indien de herwaardering betrekking heeft op materiŽle vaste activa waarvan het gebruik beperkt is in de tijd, maakt de geherwaardeerde waarde het voorwerp uit van afschrijvingen berekend volgens een plan opgesteld overeenkomstig artikel 35 K.B. / W. Venn. (waarderingsregels) teneinde de tenlasteneming ervan te spreiden over de resterende duur van vermoedelijk gebruik van het vaste actiefbestanddeel.

Voorbeeld

De onderneming heeft in 1995 materieel aangekocht voor een bedrag van 10 000 EUR, dat kan worden afgeschreven over 10 jaar. Op 31 december 2000 wordt het materieel geherwaardeerd voor een bedrag van 2 000 EUR.

 • resterende duur 4 jaar
 • afschrijvingen op de aankoopwaarde

 • afschrijvingen op het geherwaardeerde bedrag (2 000 x 25 %)
 • 1 000,00
  500,00
  Totaal 1 500,00

  Hoe boeken ?

  De ingeschreven meerwaarden worden rechtstreeks ondergebracht bij rubriek III van het passiefbestanddeel "Herwaarderingsmeerwaarden" en worden er behouden zolang de goederen waarop ze betrekking hebben niet gerealiseerd zijn.

  Deze meerwaarden kunnen evenwel :

  1. worden overgeboekt naar de Reserves ten belope van het bedrag van de afschrijvingen op de meerwaarde;
  2. worden toegevoegd aan het kapitaal;
  3. bij een latere waardevermindering, worden geannuleerd ten belope van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

  Boekhoudkundige verwerking

  De raad van bestuur beslist de waarde van het bedrijfsmaterieel te verhogen (zie voorbeeld hierboven).

  2308 Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting. 2 000,00
  121 aan Herwaarderingsmeerwaarden op materiŽle vaste activa 2 000,00

  Afschrijvingen

  6302 Afschrijvingen op vaste materiŽle activa - toevoegingen1 1 500,00
  2309 aan Geboekte afschrijvingen op aanschaffingswaarde 1 000,00
  2309 aan Geboekte afschrijvingen op de meerwaarde 500,00

  Overboeking van de herwaarderingsmeerwaarde naar de reserves

  121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiŽle vaste activa 500,00
  1311 aan Andere onbeschikbare reserves (Herwaarderings-meerwaarde) 500,00

  De reserve moet onbeschikbaar blijven, indien er geen realisatie is.
  De geherwaardeerde activa moeten geregeld worden geverifieerd om te zien of de oorspronkelijk uitgedrukte meerwaarde nog bestaat. Indien dat niet zo blijkt te zijn of indien er waardeverminderingen blijken te zijn, moet het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde worden afgeboekt.

  121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiŽle vaste activa 1 000,00
  2308 aan Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting 1 000,00

  Fiscale implicaties

  Artikel 44 ß 1 W.I.B. 1992 stelt dat de uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden, met uitzondering van de meerwaarden op de voorraden en de bestellingen in uitvoering worden vrijgesteld.
  Bij de boeking wordt het bedrag van de herwaarderingsmeerwaarde ingevuld in de belastingaangifte in het vak I.B. "Vrijgestelde gereserveerde winst".

  I.B. VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin van het belastbare tijdperk Toestand op het einde van het belastbare tijdperk
  (.....)
  C. Uitgedrukte maar niet gerealiseerde meerwaarden

  0

  303,00

  2 000,00

  313,00

  Afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde

  De afschrijving is fiscaal toegestaan voorzover hij wordt toegepast op de aanschaffingswaarde van een onroerend goed.
  De afschrijving van de geboekte meerwaarde is dus niet toegestaan. Indien hij in rekening wordt gebracht, vermindert de belastbare grondslag. Het bedrag van de afschrijving wordt evenwel niet in de verworpen uitgaven opgenomen, maar maakt het voorwerp uit van een wijziging in vak I.A. "Belastbare gereserveerde winst".

  I.A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINSTEN Toestand bij het begin van het belastbare tijdperk Toestand op het einde van het belastbare tijdperk
  (.....)
  B. Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden
  0 500,00

  I.B. VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINSTEN Toestand bij het begin van het belastbare tijdperk Toestand op het einde van het belastbare tijdperk
  (.....)
  C. Uitgedrukte maar niet gerealiseerde meerwaarden

  2 000,00

  303,00

  1 500,00

  313,00

  Tegelijk worden de volgende verschuivingen opgetekend :

  de rubriek B. van Vak I A
  "Belastbare gereserveerde winsten"
  B) belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden + 500
  de rubriek C. van vak I.B.
  "Vrijgestelde gereserveerde winsten"
  C) Uitgedrukte maar niet-gerealiseerde meerwaarden - 500

  Onaantastbaarheidsvoorwaarde

  De vennootschappen kunnen vrijstellingen genieten op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de meerwaarde op ťťn of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft en niet tot grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning (art.190 W.I.B. 1992).
  Indien en in zoverre die voorwaarden niet langer worden nageleefd in enig belastbaar tijdperk, wordt het vroeger vrijgestelde of voorlopig niet belaste gedeelte van de meerwaarden als winst van dat belastbare tijdperk beschouwd.

  De onaantastbaarheidsvoorwaarde is niet langer vervuld, wanneer een vennootschap :

  1. de vrijgestelde meerwaarde aanwendt om boekhoudkundige verliezen aan te zuiveren;
  2. de vrijgestelde meerwaarde boekt aan de creditzijde van de resultatenrekening al dan niet met de bedoeling een bezoldiging uit te keren of winsten te delen;
  3. de vrijgestelde meerwaarde overboekt naar de wettelijke reserve.

  De vrijstelling wordt behouden en beantwoordt aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde :


   - indien de vrijgestelde meerwaarde wordt geÔncorporeerd in het kapitaal;
   - indien de vennootschap een dividend betaalt dat is berekend op basis van het kapitaal met uitsluiting van de toegevoegde meerwaarde;
   - indien bij een vermindering van het kapitaal waarin de meerwaarde is geÔncorporeerd, de vermindering uitsluitend betrekking heeft op het gedeelte van het werkelijk volstorte kapitaal en/of op de belaste reserves.

  Herwaarderingsmeerwaarde geÔncorporeerd in het kapitaal

  Artikel 57 K.B. / W. Venn. staat toe dat de meerwaarden in het kapitaal worden geÔncorporeerd.
  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen doet niet alleen opmerken dat in het algemeen voorzichtigheid geboden is bij de herwaarderingen, maar ook dat men bijzonder omzichtig moet zijn bij het incorporeren van zo’n meerwaarde in het kapitaal.

  Bij de realisatie van het geherwaardeerde (actief)bestanddeel

  1.Indien de herwaarderingsmeerwaarde (rek. 12) niet is toegevoegd aan het kapitaal, is de boeking eenvoudig.

  121 Herwaarderingsmeerwaarde op materiŽle vaste activa 2 000,00
  2308 aan Geboekte meerwaarden op
  installaties, machines en uitrusting
  2 000,00

  Belastingaangifte

  I.B. VRIJGESTELDE GERESERVEERDE WINSTEN Toestand bij het begin van het belastbare tijdperk Toestand op het einde van het belastbare tijdperk
  (.....)
  C. Uitgedrukte maar niet gerealiseerde meerwaarden

  2 000,00

  303,00

  0

  313,00

  2.Indien de herwaarderingsmeerwaarde geÔncorporeerd is in het kapitaal :

   a.brengt de realisatie (verkoop) van het goed geen annulatie van de meerwaarde mee;
   b.zal het resultaat van de operatie worden vastgesteld met verwijzing naar de geherwaardeerde waarde, rekening houdend met de eventuele speling van de geboekte afschrijvingen.

  Voorbeeld

  1. Incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal

  121 Herwaarderingsmeerwaarde 2 000,00
  100 aanGeplaatst kapitaal 2 000,00

  Deze incorporatie in het kapitaal moet niet worden vertaald in de rubriek "Reserves toegevoegd aan het kapitaal".

  2. Installatie Mach.-Gereedschap 10 000

  Geboekte meerwaarden 2 000

  (Toegestane) Geboekte afschrijvingen - 7 500

  Restwaarde 4 500

  Verkoopfactuur (na 7de boekjaar) 4 000

  2309 Geboekte afschrijvingen 7 500,00
  748 Uitzonderlijke verkopen 4 000,00
  6630 Waardeverminderingen op realisatie van vaste activa 500,00
  2300 aan Installatie, machines en uitrusting 10 000,00
  2308 Geboekte meerwaarden 2 000,00

  Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:34:00