Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2003
De edities van PACIOLI in 2003

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2003.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 155 | 15 december - 28 december 2003
 • Voorwoord, door Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw;
 • Editoriaal, door het bureau van het BIBF;
 • Fiscaal stelsel van het vruchtgebruik op onroerende goederen, door Michel vander Linden;
 • Rubriek 03 - Ontvangen zekerheden, door Georges Honoré, erkend boekhouder-fiscalist;
 • Opbrengsten waarover betwisting bestaat;
 • RSZ past drempelbedragen voor geschenken aan.

 • Editie nr 154 | 1 december - 14 december 2003
 • Nieuw stelsel voor de vzw’s en de stichtingen in de startblokken, door François MOÏSES, advocaat, lid van ELEGIS-HANNEQUART & RASIR;
 • Rubriek 01 - Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden, door Georges HONORÉ;
 • Voor U beantwoord;
 • Voor U gelezen: SMET, Patrick - Handboek roerende voorheffing, Kalmhout, Biblio 2003.

 • Editie nr 153 | 17 november - 30 november 2003
 • Einde van de overgangsperiode: geen handelsactiviteiten noch mandaten in handelsvennootschappen na 31.12.2003;
 • De boekhoudvennootschap;
 • 120% kostenaftrek voor gemeenschappelijk vervoer van personeel: een geschenk? door José HAUSTRAETE, lid Nederlandstalige Uitvoerende Kamer BIBF;
 • Vergoedingen voor vrijwilligerswerk: vrijgestelde vergoedingen geïndexeerd;
 • Bouwen op grond van echtgenoot: geen recht op belastingvermindering voor bouwsparen.

 • Editie nr 152 | 3 november - 16 november 2003
 • Als het betere de vijand is van het goede;
 • De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de nieuwe multifunctionele aangifte aan de RSZ (DMFA), door Michel Strogylos, advocaat aan de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir;
 • IAS 17 Huurcontracten, door Françoise PHILIPPE, erkend boekhouder-fiscalist, lid van de CBN;
 • Voor U gelezen: Beginselen van de Vennootschapsbelasting, 6de editie, VAN CROMBRUGGE, Stefaan - Kalmthout, Biblio 2003, 206 p. lib.ua.ac.be

 • Editie nr 151 | 30 maart - 12 april 2009
 • Boekhouding van vzw’s, door Stéphane Mercier, erkend boekhouder-fiscalist;
 • De grootte van de vennootschap en de commissarisplicht, door de heer Michel VANDER LINDEN, ere-bedrijfsrevisor;
 • Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (rubriek 02), door de heer Georges HONORÉ.

 • Editie nr 150 | 6 oktober - 19 oktober 2003
 • De criteria van de kleine vennootschap, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;
 • Art. 44 van het BTW wetboek;
 • IAS 16 materiële vaste activa, door Françoise PHILIPPE, erkend boekhouder-fiscalist, lid van de CBN;
 • Voor U gelezen: Wetboek Vennootschapsrecht, geannoteerde editie 2003-2004 - Brugge, Die Keure.

 • Editie nr 149 | 22 september - 5 oktober 2003
 • Boekhoudkundige verwerking van de investeringsreserve voor KMO’s;
 • De uiterste datum voor de aanpassing van alle statuten nadert: 6 februari 2004, door José HAUSTRAETE, lid Nederlandstalige Uitvoerende Kamer BIBF;
 • BTW - Uitbreiding van het begrip "gebouw" en wijziging van het criterium "nieuw".

 • Editie nr 148 | 8 september - 21 september 2003
 • De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen, door F. DELOBBE, advocaat, Elegis - Hannequart & Rasir;
 • Non bis in idem, een regel die niet altijd even goed gekend is, door Roland ROSOUX, expert-adviseur op het Kabinet van de Minister van Financiën;
 • Onwettige uitoefening van het beroep van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist in 2002 - vonnissen en arresten;
 • Ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • Voor U gelezen: Roerende voorheffing bij verdeling van het vermogen en bij inkoop eigen aandelen, Mechelen, CED Samson, 2003, 133 p., Auteurs: DE BEULE Nancy, WILLEMSE Kristin, BISSCHOP Natasja.

 • Editie nr 147 | 25 augustus - 7 september 2003
 • Editoriaal, door Marcel-Jean PAQUET, voorzitter BIBF;
 • De hervorming vennootschapsbelasting 2002 in de praktijk, door Eva Vande Capelle, lic. Bedrijfseconomische Wetenschappen R.U.G.en José Haustraete, bedrijfsrevisor, lid Nederlandstalige Uitvoerende Kamer BIBF, gastprofessor R.U.G.

 • Editie nr 146 | 7 - 20 juli 2003
 • Het fiscale landschap van voorzorgplannen na de WAP (Wet Aanvullende Pensioenen)door Ann MISPLON, Vereycken & Vereycken Consulting;
 • BTW - arrest SEELING van 8 mei 2003 - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) - Aftrek van de BTW op een gebouw voor gemengd gebruik - belastingheffing op het privé-gebruik - Evolutie of revolutie?
 • Vervreemding van bedrijfsvoertuigen - Vrijgestelde meerwaarde;
 • Voor U gelezen: - Vademecum vennootschapsbelasting, Brussel, LARCIER, 2003, 1626 p, Auteur: CHEVALIER Claude

 • Editie nr 145 | 30 juin 2003
 • Een directiecomité van een vennootschap moet een wettelijk statuut hebben voor 22 augustus 2003;
 • De Belgische vennootschapsbelasting - anno 2002, door Luc HERVE, advocaat bij de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir, Wetenschappelijk medewerker aan de Faculté de Droit van de Université de Liège, Professor aan de Ecole Supérieure de Comptabilité te Luik (CBCEC Liège);
 • Overdracht van de blote eigendom van een gebouw: geen herziening van de aftrek;
 • VZW-boekhouding vanaf 1 januari 2004;
 • BTW-aangiften : de vakantieregeling.

 • Editie nr 144 | 15 juni 2003
 • Belgische vennootschapsbelasting - Anno 2002 (deel I), door Luc HERVE, Advocaat aan de Balie van Luik, ELEGIS - Hannquart & Rasir, Wetenschappelijk medewerker aan de Rechtsfaculteit van Université de Liège, Professor aan de Ecole Supérieure de Comptabilité te Luik (CBCEC, Liège);
 • BTW - aftrek beperkt tot de helft - voertuigen voor gemengd gebruik of bestelwagens?
 • Voor U gelezen:
  - Gebouwen en BTW, 2003, Kluwer, Auteurs: RUYSSCHAERT S., DE VROE R., ROUSSEAUX S.
  - Aftrek en BTW, 2003, Kluwer, Auteurs: RUYSSCHAERT S., DE VROE R., ROUSSEAUX S.

 • Editie nr 143 | 31 mei 2003
 • Administratieve boete voor jaarrekening die niet of te laat wordt neergelegd;
 • De IAS/IFRS normen - Wanneer en voor wie? door Françoise PHILIPPE, lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;
 • Het fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot, door José HAUSTRAETE, erkend boekhouder-fiscalist, gastprofessor Universiteit Gent;
  Raadpleeg de vermelde tabellen hier
 • Actualiteit:
  - Wet betreffende de aanvullende pensioenen in het Belgisch Staatsblad (15 mei 2003)
  - Aftrek voor investeringen in beveiliging (BS 17 april 2003)
  - Ecoboni : 6 % BTW op niet-alcoholische dranken vanaf 1 juli 2003 (BS 30 april 2003)
  - Aangifte PB 2003 - persoonlijke bijdrage ziekenfonds aftrekbaar

 • Editie nr 142 | 15 mei 2003
 • Overmaken van het formulier permanente vorming via het internet;
 • BIBF heeft nieuwe voorzitter;
 • BTW - Werk in onroerende staat uitgevoerd door een belastingsplichtige - Economische doeleinden of privé doeleinden - Maatstaf van heffing - Vergelijkende benadering;
 • IAS 15 - Informatie die de gevolgen van de prijsschommelingen weerspiegelt, door Françoise PHILIPPE, Ondervoorzitster BIBF;
 • Voor U gelezen - Hervorming van de vennootschapsbelasting - Brussel, Larcier;
 • Problematiek van de domiciliëring van vennootschappen bij erkende boekhouders, door Véronique SIRJACOBS, juriste BIBF.

 • Editie nr 141 | 30 april 2003
 • Aangifte personenbelasting aj. 2003 indienen kan tot 31 juli 2003;
 • Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars;
 • Het sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot/echtgenote: een aardverschuiving, door José HAUSTRAETE, lid van de Nationale Raad;
 • Verwerving van de blote eigendom van een gebouw door een onderneming, door George HONORE, lid van de Nationale Raad;
 • Belastingvrijstelling in het kader van een PC-privé plan.

 • Editie nr 140 | 15 april 2003
 • De aansprakelijkheid van de bestuurders van vennootschappen - Nieuwe elementen, door Pierre FRANCOIS, docent HEC Luik;
 • Jaarverslag permanente vorming;
 • Ledenbijdrage 2003 en burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid;
 • BTW - levering en installatie van kachels (op hout, steenkool, stookolie, gas), radiators en convectors - tarief van 6 % van 01.01.03 tot 31.12.03.
 • Voor U gelezen - VANDEBERGH Henri - BTW Handboek, editie 2003, Gent, Larcier; 2003, 866 p.

 • Editie nr 139 | 31 maart 2003
 • Correctie Pacioli nr 137 inzake revalorisatiecoëfficiënt;
 • Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal inkomen : wat betekent dit in de praktijk? door José HAUSTRAETE, lid van de Nationale Raad BIBF;
 • Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen : rubriek 00, door Georges HONORE, lid Nationale Raad BIBF;
 • Langere aanslag- en controletermijn bij gebroken boekjaar, door Georges HONORE, lid Nationale Raad BIBF;
 • Referentievoeten voor goedkope leningen in 2002;
 • Belastbaar voordeel van firmawagens: kilometertarief verhoogd;
 • Investeringsaftrek: zelfde percentages als vorig jaar.

 • Editie nr 138 | 15 maart 2003
 • De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, door Michel STRONGYLOS, advocaat Eligis-Hennequart & Rasir;
 • Jaarlijkse en driemaandelijkse BTW-listings - nieuwe formulieren en nieuwe bedragen voor de niet-verplichte vermelding;
 • Permanente vorming - de beroepsverenigingen - het BIBF, door Jacqueline Rogmans, lid Nationale Raad.

 • Editie nr 137 | 28 februari 2003
 • BIBF - Balans van vier jaar (1999-2003), door Paul LEDENT, voorzitter en Véronique GODDEERIS, penningmeester;
 • BTW - Verkoop van een auto door een belastingsplichtige: verduidelijking;
 • Praktisch bekwaamheidsexamen voor stagiair boekhouders (-fiscalisten) BIBF in Staatsblad), door Geert LENAERTS, algemeen directeur;
 • IAS 14 - Verslaggeving per bedrijfsonderdeel, door Françoise PHILIPPE, ondervoorzitter BIBF;
 • Verkoop van de blote eigendom van een onroerend goed, door Georges HONORE, lid van de Nationale Raad.

 • Editie nr 136 | 15 februari 2003
 • Nieuw stelsel van de vzw’s en de stichtingen - Naar een gemeenschappelijk recht voor de vennootschappen en de verenigingen? - deel II, door François MOÏSES, advocaat aan de balie van Luik.

 • Editie nr 135 | 31 januari 2003
 • Gemiddelde motorbrandstofprijs in 2002;
 • IAS 12 : Inkomstenbelastingen, door Françoise PHILIPPE, Ondervoorzitter BIBF;
 • Verkoop vruchtgebruik van een onroerend goed door de onderneming, door Georges HONORE, lid van de Nationale Raad;
 • BTW - Het verlies van de schuldvordering van de prijs - gerechtelijk akkoord;
 • Verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten tot eind 2003.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:12:34