Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2005
De edities van PACIOLI in 2005

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2005.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 199 | 12 december - 25 december 2005
 • Flashes: Kosten van bekendmakingen akten en stukken van vennootschappen en verenigingen, Wijziging adres BTW scanningcentrum;
 • Editoriaal door het Bureau BIBF;
 • Bijzondere knelpunten inzake taxatie bij vergelijking door Kim BRONSELAER, Advocaat, Stibbe - Assistent VUB, Vakgroep Fiscaal Recht;
 • Boetes - jaarekeningen;
 • BTW - zakencentra - vrijgestelde onroerende verhuringen en/of ander belastbare diensten.

 • Editie nr 198 | 27 november - 11 december 2005
 • Flashes: Artikel 44, § 2, 8° - BTW wetboek i.v.m. Uitvoerende Artiesten, Nieuw standpunt van de Administratie;
 • Rubriek 09 - Diverse rechten en verplichtingedoor Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • De Brusselse ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems door Nathalie VAN DAMME, Firess ABU DALU, advocaten bij de Balie van Luik, medewerkers van de Universiteit Luik.

 • Editie nr 197 | 14 november - 27 november 2005
 • Flashes: Nieuwe rulingsdienst publiceert eerste beslissingen;
 • BTW - Arrest TEMCO - basiscriteria van de onroerende verhuur;
 • Mutaties van de reserves : belastbare gereserveerde winst - vervolgdoor Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • 10 % liquidatiebelasting in 2002 : fiscus vordert toch. Wat te ondernemen? door José HAUSTRAETE, lid van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer BIBF, professor Universiteit Gent.

 • Editie nr 196 | 31 oktober - 13 november 2005
 • Flashes: BTW - Belastbaarheid van de diensten van bedrijvencentra - nieuw standpunt Administratie, Tussenkomst in de prijs van de huisbrandolie;
 • Mutaties van het eigen vermogendoor Michel VANDER LINDEN, ere-bedrijfsrevisor;
 • BTW - Overdracht van een geheel van goederen - Kennisgeving aan de ontvanger - Uitgestelde tegenstelbaarheid - Hoofdelijkheid van de overnemer - Wijziging per 19 september 2005;
 • Winnaaars BIBF Prijzen 2003-2004.

 • Editie nr 195 | 17 oktober - 30 oktober 2005
 • Flashes: Vrijwilligersstatuut, Belastingsaftrek voor risicokapitaal : uitvoeringsmaatregelen ingelast in het KB/WIB 1992;
 • De bestaande VZWs moeten zich voor 31 december 2005 in orde stellen, door Luc STOLLE, Meritius Advocaten, Lid stagecommissie BIBF.

 • Editie nr 194 | 3 oktober - 16 oktober 2005
 • Flashes: Bewijskracht van ingescande belastingaangifte, Aangifteformulier rechtspersonenbelasting;
 • De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen, door Jean-François JAMINET, Advocaat bij de Balie van Luik, Elegis, Hannequart & Rasir;
 • BTW - Intracommunautaire verrichtingen - Overbrengingen en niet-overbrengingen - Register van de niet-overbrengingen - Bijgewerkte waarden;
 • BTW - Gemeentelijke vuilniszakken.

 • Editie nr 193 | 19 september - 2 oktober 2005
 • Praktisch bekwaamheidsexamen erkende boekhouders-fiscalisten BIBF gewijzigd, door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • Wet herformuleert bijdrageplicht voor publieke mandatarissen;
 • Elektronische of papieren boekhouding?, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;
 • BTW-aftrek op bedrijfsmiddel - natuurlijke persoon - arrest HE van 21 april 2005.

 • Editie nr 192 | 4 september - 18 september 2005
 • De sancties voor de ongewettigde arbeidsongeschiktheid, door Michel STRONGYLOS, Advocaat Elegis, Hannequart & Rasir;
 • Mutaties van de reserves: belastbare gereserveerde winst, door Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Kan het kapitaal volgestort worden door een simpele overboeking van een reserve?, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;
 • Verkeersbelasting : nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2005.

 • Editie nr 191 | 22 augustus - 4 september 2005
 • Regering stelt Scandic-arrest buiten werking;
 • De notionele interestaftrek, door Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Geldlening aan een vennootschap, door Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Aangifte vennootschapsbelasting AJ 2005 kan elektronisch.

 • Editie nr 190 | 8 augustus - 21 augustus 2005
 • Kleine vennootschappen en kleine groepen: nieuwe criteria, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;
 • De volledige decumulatie van de inkomsten van de echtgenoten, door Adeline RÖMER, Advocate aan de Balie van Luik, Elegis.

 • Editie nr 189 | 13 juni - 26 juni 2005
 • Boetes neerlegging jaarrekeningen: verlies de uiterste datum van 31 juli niet uit het oog ..., door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • Publiciteits- en onthaalkosten: fiscale gevolgen voor directe belastingen en BTW, door L. GOOSSENS, Senior Tax Counsel & E. VAN EENHOOGE, Tax Counsel, Baker Tilly Belgium;
 • Regeling inzake BTW op de gebouwen - deel 2;
 • BTW - SCANDIC-arrest : belasting van voordelen van alle aard;
 • Rubriek 06 - Termijnverrichtingen, door Georges HONORE, Lid Stagecommissie BIBF.

 • Editie nr 188 | 30 mei - 12 juni 2005
 • Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder vaak zwaar bestraft;
 • Tax-Shelter of de vrijstelling van winst met het oog op het bevorderen van de productie van erkende Belgische audiovisuele werken, door F. DELOBBE en C.DELVAUX, advocaten aan de Balie te Luik - Eligis, Hannequart & Rasir;
 • Opleidingscheques, door Michel VANDER LINDEN, ere-bedrijfsrevisor.

 • Editie nr 187 | 16 mei - 29 mei 2005
 • Flash : Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd - Kosten eigen aan de werkgever : buitenlandse verblijfkosten;
 • Uitdrukkelijke erkenning van boekhouders-fiscalisten als rechters in handelszaken;
 • Aankoop van een gebouw en een terrein, door Georges HONORÉ, lid Stagecommissie BIBF;
 • Regeling inzake BTW op de gebouwen - deel 1.

 • Editie nr 186 | 2 mei - 15 mei 2005
 • Editoriaal, door Marcel-Jean PAQUET, voorzitter van het BIBF en José PATTYN, ondervoorzitter van het BIBF;
 • Het Participatiefonds: de moeite waard om te (her)ontdekken! ;
 • De erfdienstbaarheid , door Georges HONORÉ, lid Stagecommissie BIBF.

 • Editie nr 185 | 18 april - 1 mei 2005
 • Richtlijnen inzake het gebruik van het BTW identificatienummer, door J. MARCKX, directeur AOIF, Centrale diensten;
 • Checklist van het fiscaal dossier vennootschapsbelasting;
 • Aftrekbaarheid van Smart gebruikt voor publiciteit, door Pierre COLAERT, erkend boekhouder-fiscalist;
 • Actualiteit: Aangifteformulier Personenbelasting aanslagjaar 2005 in het Staatsblad, Jaarrekeningformulieren 2005 gepubliceerd, Snellere recuperatie van de BTW bij faillissement, Voorafbetalingen AJ 2006, Verschoonbaarheid bij faillissement verruimd tot gemeenschappelijke schulden waarvoor echtgenoot wettelijk aansprakelijk is, Afschrijvingen : KMO-definitie is die van gehele artikel 15. W.Venn. en niet alleen van art. 15. §1., Zelfstandigen en werknemers hebben recht op zelfde fiscaal regime voor vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 • Editie nr 184 | 4 april - 17 april 2005
 • Het Koninlijk besluit van 15.02.2005 betreffende de uitoefening van het beroep van boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon - Belgisch Staatsblad 16.03.2005;
 • Voor U gelezen:
  * Uit balans! Een interdisciplinaire analyse van recente boekhoudschandalen - Auteurs: Barrezeele L., Callens S., De Beelde I., De Bie B., De Meulenaer S.
  * Praktisch boekhouden voor kleine VZWs - Auteur: Van Hecke R.
  * Aansprakelijkheden en risico’s voor bestuurders van VZWs - Auteurs: Coopman B., Vanraes T., Verschueren I, Van Hecke R.

 • Editie nr 183 | 21 maart - 3 april 2005
 • Arrest SEELING: het vervolg ... ;
 • De gewijzigde oproepingsformaliteiten voor de BVBA, NV en Comm. VA, door Luc STOLLE en Liesbet UYTTENHOVE, advocaten, Meritius Gent;
 • Rubriek 05 - Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa, door Georges HONORÉ, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Neerlegging van de jaarrekening - nieuwe software op komst;
 • Actualiteit : percentage voordeel van alle aard renteloze of goedkope leningen in het Staatsblad, Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2006.

 • Editie nr 182 | 7 maart - 20 maart 2005
 • Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, door de Afdeling Milieurecht van Elegis, Huybrechts, Engels & Craen, Advocaten aan de Balie van Antwerpen;
 • Cadet of Laureaat van de Arbeid van België worden in de sector van de boekhouding en fiscale beroepen;
 • Tax-on-Web 2005 voor de volmachthouders begint vanaf vandaag. Registreer u.

 • Editie nr 181 | 21 februari - 6 maart 2005
 • Elektronische boekhouding vervangt "papieren" boekhouding;
 • Bestelling in uitvoering, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • ACTUALITEIT: Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke vennootschappen, Publieke mandatarissen voortaan ook onderworpen aan sociaal statuut van zelfstandigen, Voordelen van alle aard : tarieven voor gratis gebruik firmawagen geïndexeerd, Autokosten : gemiddelde brandstofprijzen in 2004.

 • Editie nr 180 | 7 februari - 20 februari 2005
 • De programmawet van 27 december 2004 : Onderzoek van enkele bepalingen van fiscale aard;door Jean-Marc DELCOUR, Charles DELVAUX, Florence REMACLE en Adeline RÖMER,Advocaten bij de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir;
 • Ledenbijdrage 2005 en burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Permanente vorming 2005 - jaarverslag vorming 2004.

 • Editie nr 179 | 24 januari - 6 februari 2005
 • "Voor u geoordeeld" - de Uitvoerende Kamers en hun beslissingen toegelicht;
 • Ondernemingen in moeilijkheden, door Michel VANDER LINDEN , ere-bedrijfsrevisor;
 • Actualiteit: Bestaande vzw’s krijgen tot 1 januari 2006 om hun statuten en boekhouding aan te passen, Vennootschappen krijgen identificatieplicht voor websites, Sinds 1 januari 2005 mogen meer ondernemingen een kwartaalaangifte BTW indienen, Forfaitaire belastingsplichtigen krijgen uitstel voor indienen van hun PB-aangifte (AJ 2004).

 • Editie nr 178 | 10 januari - 23 januari 2005
 • Nieuwe regels die van toepassing zijn op het gebied van de facturering: de Wet van 28 januari 2004 tot wijziging van het Wetboek van de BTW, door Jean-François JAMINET, advocaat aan de Balie van Luik, Elegis - Hannequart & Rasir;
 • BTW - Vrijstellingen van art.44 W.BTW - cafetaria van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen, dierentuinen, ziekenhuizen, sportinrichtingen, bioscopen, conferenties, enz;
 • De eindejaarsverrichtingen.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:12:15