Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Relatie met confraters

Collegialiteit

De erkende boekhouder (-fiscalist) is gehouden tot wederzijdse hulp en hoffelijkheid tegenover zijn confraters en moet zich onthouden van elke houding of handeling die een confrater schade kan berokkenen. (art. 16 van het Reglement van Plichtenleer)

Overname van een dossier en retentieverbod Vooraleer een opdracht te aanvaarden, moet de erkende boekhouder (-fiscalist), die een opdracht van een andere erkende boekhouder (-fiscalist), een externe accountant of bedrijfsrevisor overneemt, de volgende regels in acht nemen:
  1. hij moet zijn voorganger per aangetekende brief, in kennis stellen van de overname van de opdracht, zelfs indien de opvolging niet onmiddellijk is gebeurd;
  2. indien de voorganger niet werd betaald voor zijn prestaties, dient hij bij de cliŽnt aan te dringen op de betaling van de honoraria van zijn voorganger.
De voorganger zal onverwijld alle documenten, eigendom van de cliŽnt, alsmede deze die kaderen in de wederzijdse hulp en hoffelijkheid ter beschikking stellen van de cliŽnt of van zijn opvolgende confrater. Hij is gehouden hiervan een gedetailleerde en gedagtekende inventaris in twee exemplaren op te stellen, die door alle betrokken partijen ondertekend wordt.

Wat verstaat het BIBF onder "boekhoudkundige stukken van de cliŽnt" of "intellectuele arbeid van de boekhouder"? Zie Pacioli nr 20 van 15.12.1997

Relaties tussen de leden van het IAB en het BIBF in het kader van de beroepsuitoefening. >> Overeenkomst BIBF IAB IBR (2008)


Laatst gewijzigd op 29/01/2013 11:45:38