Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Relatie met de cliŽnt

Opdrachtbrief

Artikel 11 ß1 verplicht de externe erkende boekhouder (-fiscalist) om voor elke prestatie een opdrachtbrief op te maken . Hierin wordt bepaald dat :

  • De externe boekhouder BIBF en zijn cliŽntdienen een "op­dracht­brief" op te ma­ken voorafgaand aan de uitvoering van enige prestatie.
  • Deze opdrachtbriefmoet op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliŽnt en van de boek­hou­der BIBF bepalen.Desgevallend voorziet de opdrachtbrief in duidelijke en evenwichtige bepalingen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van de externe boekhouder BIBF. Tevens dient de opdrachtbriefde berekening van de erelonen en de te respec­teren termij­nen duidelijk te bepalen.
  • De "opdrachtbrief" mag geen buitenspori­ge ­schadebedin­gen en/of opzeggingstermijnen bevatten bij opzegging van de samenwerking.
  • Deze "opdrachtbrief" wordt in zoveel exemplaren opgemaakt en ondertekend als er partijen zijn. Elke partij ont­vangt een exemplaar.
  • Voor de cliŽnten waarvoor de externe boekhouder BIBF reeds prestaties leverde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling (01/12/2013) zonder dat er een opdrachtbrief werd opgemaakt, beschikt de externe boekhouder BIBF over een termijn van 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling om een opdrachtbrief op te maken conform dit artikel. (uiterlijk tegen 30/11/2015)

> Lijst van te downloaden documenten inzake de opdrachtbrief

De volmachtEen voorbeeld van "Volmacht" om voor hun rekening en in hun naam op te treden bij de Administratie van de Directe Belastingen en bij de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, kan gedownload worden via íVoorbeeld documenten en formulierení

Informatie naar het publiekDe erkende boekhouder (-fiscalist) kan alle personen die er om verzoeken de nodige informatie bezorgen over zijn beroepswerkzaamheden, zijn deskundigheden, diensten en honoraria. Het is hem evenwel verboden zich bepaalde titels of deskundigheden onterecht toe te eigenen.

Verder kan de erkende boekhouder (-fiscalist) evenmin diensten gratis aanbieden, het vermoeden wekken dat bepaalde diensten gratis aangeboden worden of de vergoeding afhankelijk stellen van andere diensten door hem geleverd of door een persoon met wie een beroepsmatig samenwerkingsverband bestaat, of die worden verstrekt in dezelfde onderneming of in een verbonden onderneming.

Over de vermelding van zijn diensten op een publieke wijze dient de erkende boekhouder (-fiscalist) zich te beperken tot de loutere vermelding van zijn identiteit, de titels van zijn diplomaís of getuigschriften, zijn inschrijvingsnummer bij het BIBF, zijn beroepsadres en -adresgegevens. Deze vermeldingen dienen op een discrete en tactvolle manier te gebeuren.

In elk geval zal de erkend boekhouder (-fiscalist) noch in het openbaar, noch op schriftelijke wijze mogen gewag maken van de naam van zijn klanten.

De Nationale Raad heeft op 9 juli 2012 een nieuwe informatieve nota goedgekeurd, die de "Gedragsregels voor de beoefenaars van economische vrije beroepen betreffende reclame en andere vormen van marketing" bepaalt.

Deze nota is een gemeenschappelijke nota voor de boekhouders, boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren en werd goedgekeurd door de Raden van het BIBF, IAB en IBR. Zij dient evenwel nog aangepast te worden aan de recentste wettelijke evoluties terzake (Wetboek economisch recht) en zal daarna voor definitief advies worden overgemaakt aan de Hoge Raad voor Economische Beroepen.

De honorariaBij het bepalen van zijn ereloon zal de erkende boekhouder (-fiscalist) rekening houden met de complexiteit en de omvang van de opdracht, met zijn bijzondere kwalificaties en de algemene kosten van zijn bedrijvigheid.

Het aanrekenen van niet verantwoorde lage of hoge erelonen is strijdig met de waardige uitoefening van het beroep.

Het is de erkende boekhouder (-fiscalist) verboden om op enigerlei wijze commissie- of makelaarslonen of welkdanig voordeel ook toe te kennen of te ontvangen die verband houden met zijn opdrachten en die zijn onafhankelijkheid of integriteit in gevaar zouden kunnen brengen.

Gratis eerstelijns advies

Het derde lid van artikel 51 van de wet van 22/04/1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat: "De Nationale Raad kan tevens de regels bepalen volgens dewelke de leden een gratis eerstelijns advies verstrekken aan ondernemingen die erom verzoeken in de loop van hun eerste activiteitenjaar".

Howel dit advies veelal mondeling zal zijn kan het ook schriftelijk. Op het document zal volgende tekst vermeld worden: "Dit advies wordt verstrekt in het kader van het gratis eerstelijns advies voorgeschreven door artikel 51. ß3 van de wet van 22 april 1999 zoals bekrachtigd door de Nationale Raad van het BIBF en rekening houdend met de verklaring op eer van de klant volgens dewelke hij voordien nooit zelfstandig is geweest en bijgevolg niet beschikte over een ondernemingsnummer, zowel in de hoedanigheid van natuurlijke persoon als in die van zaakvoerder van een rechtspersoon".

DomiciliŽren van een vennootschap op het adres van een erkende boekhouder (-fiscalist) De Nationale Raad heeft op 8 mei 1998 een ongunstig advies gegeven betreffende de praktijk van het domicilieren van vennootschappen bij een erkende boekhouder, zonder dit echter formeel te verbieden. De Raad beriep zich hiervoor op het principe van de onafhankelijkheid van de erkende boekhouder(-fiscalist) op grond van de artikelen 4 en 6 van de plichtenleer. Deze praktijk houdt immers veel risicoís in.

De mogelijke risicoís van deze domiciliŽring moeten objectief beoordeeld worden door de erkende boekhouder(-fiscalist), die in staat moet zijn om zowel de burgerrechtelijke als de disciplinaire, en zelfs de strafrechtelijke gevolgen bewust te aanvaarden.

> Klik hier voor meer informatie over de risicoís

Teruggave van dossier aan cliŽnt Het art. 11. van het Reglement van Plichtenleer bepaalt dat de erkende boekhouder (-fiscalist) ertoe gehouden is alle boeken en bescheiden die aan de cliŽnt toebehoren, onverwijld terug te geven wanneer deze erom verzoekt.
Laatst gewijzigd op 21/05/2014 13:41:03