Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Reglementering van het beroep
Reglementering van het beroep: het wettelijk monopolie van de erkende boekhouder(-fiscalist)

De erkende boekhouders, de stagiair-boekhouders, de erkende boekhouders-fiscalisten of de stagiair boekhouders-fiscalisten worden algemeen beschouwd als de naaste raadgevers van de ondernemingen.

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen heeft vier werkzaamheden inzake boekhouding en fiscaliteit aan de boekhouders toevertrouwd. Deze wet vervangt het koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder.

Artikel 49 van de wet bepaalt dat diegene die de beroepswerkzaamheid van boekhouder uitoefent, diegene is die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

1. de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
2. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
3. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
4. de in artikel 38 van de wet bedoelde werkzaamheden, nl. advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden; belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; belastingplichtigen vertegenwoordigen.

De hierboven vermelde eerste drie activiteiten behoren tot het monopolie van de leden van het BIBF. Deze activiteiten delen ze met de accountants en de bedrijfsrevisoren. De vierde activiteit delen ze met de belastingconsulenten.

Voor meer informatie over de wettelijke bescherming van de titels van erkend boekhouder, erkend boekhouder-fiscalist, accountant en belastingconsulent. Zie ook "verbonden pagina’s" : [Bescherming van beroepstitels]

Alle boekhoudkundige en fiscale beroepen zijn bij wet gereglementeerd. De drie publiekrechtelijke instellingen, die zich met de organisatie van de economische beroepen bezig houden staan onder het voogdijschap van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen".

Beroepstitel van boekhouder en boekhouder-fiscalist Art 46 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat niemand de beroepstitel van "erkende boekhouder" of van "stagiair-boekhouder" of een andere titel die tot verwarring zou kunnen leiden mag dragen, als hij niet is ingeschreven op het tableau van de titularissen van het beroep of op de lijst van de stagiairs gehouden door het Beroepsinstituut.

Niemand mag bovendien de beroepstitel voeren van "erkende boekhouder-fiscalist" of "stagiair boekhouder-fiscalist" of een andere titel die tot verwarring zou kunnen leiden als hij geen erkende boekhouder is en als hij niet ingeschreven is op het tableau van de "erkende boekhouders-fiscalisten", of op de lijst van de stagiair boekhouders-fiscalisten, gehouden door het Beroepsinstituut.

De bedrijfsrevisoren en accountants alsmede de stagiair-accountants en de stagiair-bedrijfsrevisoren mogen de beroepswerkzaamheid van boekhouder uitoefenen zonder op het tableau van het BIBF ingeschreven te zijn, maar dan mogen zij niet de titel voeren van "erkend boekhouder" of "stagiair boekhouder".

De boekhoudvennootschapHet koninklijk besluit van 15 februari 2005 (BS 16.03.2005) bepaalt de voorwaarden aan de welke een rechtspersoon moet voldoen om als boekhoudvennootschap erkend te kunnen worden. Een rechtspersoon (onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen uitgezonderd) mag in haar maatschappelijke benaming, de omschrijving van haar doel of haar reclame, de titel van boekhouder of boekhouder-fiscalist of enige titel die hiermee kan worden verward, enkel voeren wanneer haar door het Instituut de titel is verleend van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.

 • Het KB van 15 februari 2005 downloaden

  Beroepstitel van accountant en belastingconsulentArt 16 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat de titel van "accountant en/of belastingconsulent" enkel mag gevoerd worden wanneer hem de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent" is verleend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

  Een vennootschap mag in haar handelsnaam, bijzondere benaming, de omschrijving van haar doel of haar reclame, de titel van accountant en/of belastingconsulent enkel gebruiken, wanneer haar door het IAB de hoedanigheid is verleend van accountant en/of belastingconsulent.

  Met uitzondering van de accountants en/of belastingconsulenten mag niemand deze titel gebruiken of een term die verwarring kan scheppen met de titel. • Laatst gewijzigd op 11/02/2013 16:06:36
  Navigatie
  • TERUG