Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Opdracht & werking
Opdracht

De Kamer van Beroep doet uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen die werden genomen door de Uitvoerende Kamers van hun voertaal.

Werking

De Kamers van Beroep beraadslagen slechts op geldige wijze indien de voorzitter of de ondervoorzitter en twee werkende of plaatsvervangende leden aanwezig zijn.

De secretaris roept de partijen ten minste acht dagen vóór de zitting op bij ter post aangetekende brief, en duidt de plaats, de dagen en de uren aan waarop het dossier kan worden geraadpleegd. In tuchtzaken wordt de oproepingstermijn op dertig dagen gebracht. Tijdens die termijn moet het dossier ter beschikking van de partijen worden gelaten.

Openbaarheid van de zittingen

De zittingen van de Kamer zijn openbaar, behoudens in de gevallen zoals voorzien door artikel 148 van de Grondwet en artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, of wanneer de opgeroepen persoon, geheel vrijwillig en ondubbelzinnig, afstand doet van de openbaarheid van de debatten.

Het secretariaat

De Nationale Raad wijst voor de Kamers van Beroep een secretaris aan onder de personeelsleden van het Instituut. De secretaris woont de beraadslagingen bij en notuleert de beslissingen. Hij stelt de notulen van de zittingen op en ondertekent ze samen met de voorzitter.

Recht van wraking

Eenieder die partij is in een zaak die wordt voorgelegd aan een Kamer van Beroep heeft recht van wraking in de gevallen bepaald bij artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek.

De beoordeling van een wrakingverzoek tegen een lid van een Kamer van Beroep of van de Verenigde Kamers van Beroep wordt opgedragen aan het Hof van Cassatie. De procedure verloopt zoals bepaald in artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek.

Verzet

De beslissingen in tuchtzaken worden bij verstek genomen ten aanzien van de partij, die na opgeroepen te zijn geweest, noch haar middelen schriftelijk heeft uiteengezet, noch ter zitting is verschenen of werd vertegenwoordigd.

De bij verstek genomen beslissingen in tuchtzaken zijn vatbaar voor verzet. Dit moet worden betekend bij ter post aangetekende brief, ten laatste verzonden op de dertigste dag na die waarop de beslissing is betekend.

De verzetdoende partij die een tweede maal verstek laat gaan kan niet andermaal verzet doen.

Cassatieberoep

De eindbeslissingen van de Kamers van Beroep of van de verenigde Kamers van Beroep kunnen door de betrokkenen of door de Nationale Raad voor het Hof van Cassatie worden gebracht wegens schending van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

Betekening bij het Parket Generaal

De definitieve uitspraken van schorsing of van schrapping worden bij de Procureur-generaal bij het bevoegde Hof van Beroep aangegeven door de secretaris van de betrokken Kamer of Kamers.


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:47:44
Navigatie
  • TERUG