Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Samenstelling
Elke Uitvoerende Kamer bestaat uit drie werkende en zes plaatsvervangende leden, gekozen voor vier jaar. Hun verkiezing werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 april 2015.

De Uitvoerende Kamer wordt voorgezeten hetzij door een werkend of eremagistraat, hetzij door een advocaat die sedert minstens tien jaar op een tableau van de Orde van Advocaten is ingeschreven, of door hun respectieve plaatsvervanger die aan dezelfde voorwaarden moet voldoen. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. (Art. 45/1, § 11 van de Wet van 22 april 1999)

Elke Uitvoerende Kamer wordt bijgestaan door een rechtskundig assessor of een plaatsvervangend rechtskundig assessor, die door de Minister, die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, voor zes jaar wordt benoemd onder de advocaten die zijn ingeschreven op een tableau van de Orde. (Art.45/1, §10 van de Wet van 22 april 1999)

Het artikel 64 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bepaalt dat Nationale Raad een secretaris en één of meerdere plaatsvervangende secretarissen aanwijst onder de leden van het personeel van het Instituut.

De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer trad in functie op 1 juni 2019

Voorzitter
Frank VANBIERVLIET, advocaat

Plaatsvervangend voorzitter
Rudi LECOUTRE, advocaat

Werkende leden:
DENIVEL Sonia
DOCKX Maria
DE NUL Robert

Plaatsvervangende leden:

OMBELETS Ghislain
SAMAEY Ignace
ROELANDT Jozef
HERMANS Dieter
PAUWELS Eric
DECOCK Geert

Rechtskundig assessor
Peter VERSTRAETEN

Plaatsvervangend rechtskundig assessor
Alain VAN GEEL

Secretaris van de Uitvoerende Kamer
Sanne FLORYN

Plaatsvervangend secretaris
Laura VOS

Bemerking: werkende of plaatsvervangende leden die ontslag genomen hebben worden niet meer vermeld.


Laatst gewijzigd op 27/04/2020 14:21:39
Navigatie
  • TERUG